Algemene voorwaarden

 Download in PDF formaatALGEMENE VOORWAARDEN
 

Definities

 1. Mr Scrap Metal: Mister Scrap Metal, gevestigd te Zaltbommel onder KvK nr. 75363704.

 2. Klant: degene met wie Mr Scrap Metal een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Mr Scrap Metal en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mr Scrap Metal.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Mr Scrap Metal zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 6 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mr Scrap Metal zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hierin enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant vebindt Mr Scrap Metal slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Mr Scrap Metal hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Mr Scrap Metal hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mr Scrap Metal te allen tijde wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Mr Scrap Metal niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mr Scrap Metal vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mr Scrap Metal, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Mr Scrap Metal een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 8. Mr Scrap Metal is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mr Scrap Metal de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 11. Mr Scrap Metal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mr Scrap Metal prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mr Scrap Metal op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Mr Scrap Metal mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Mr Scrap Metal de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

 4. Mr Scrap Metal behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mr Scrap Metal gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mr Scrap Metal. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mr Scrap Metal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mr Scrap Metal op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mr Scrap Metal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mr Scrap Metal te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Mr Scrap Metal gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Mr Scrap Metal roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Mr Scrap Metal, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mrscrapmetal.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mr Scrap Metal, https://www.mrscrapmetal.com, kan worden gedownload.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mr Scrap Metal, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

 4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Mr Scrap Metal indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Mr Scrap Metal deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Mr Scrap Metal heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

 

 

Retentierecht 

 1. Mr Scrap Metal kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mr Scrap Metal heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Mr Scrap Metal.

 3. Mr Scrap Metal is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mr Scrap Metal te verrekenen met een vordering op Mr Scrap Metal. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Mr Scrap Metal blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Mr Scrap Metal op grond van wat voor met Mr Scrap Metal gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Mr Scrap Metal zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien Mr Scrap Metal een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mr Scrap Metal het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Mr Scrap Metal, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mr Scrap Metal het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Mr Scrap Metal kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Mr Scrap Metal opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Mr Scrap Metal.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Mr Scrap Metal niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mr Scrap Metal niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mr Scrap Metal, bij gebreke waarvan Mr Scrap Metal niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Mr Scrap Metal die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Mr Scrap Metal de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage of installatie

Hoewel Mr Scrap Metal zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden (denk hierbij aan het afleveren van het product op locatie) zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mr Scrap Metal enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Mr Scrap Metal voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Mr Scrap Metal heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mr Scrap Metal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mr Scrap Metal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

 

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Mr Scrap Metal.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mr Scrap Metal de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mr Scrap Metal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Mr Scrap Metal en de klant wordt aangegaan voor 3, 6 of 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stopgezet. Tenzij 1 van de partijen de overeenkomst voortijdig opzegt met inachtneming van een opzegtermijn, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Mr Scrap Metal schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Intellectueel eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Mister Scrap Metal of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan digitale foto’s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooi eerbare technische en/of commerciïle know-how, methoden en concepten.

 3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mister Scrap Metal of ander rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Mr Scrap Metal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mr Scrap Metal geleverde producten en/of diensten. 

 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Mr Scrap Metal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mr Scrap Metal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Mr Scrap Metal uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Mr Scrap Metal in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mr Scrap Metal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mr Scrap Metal.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mr Scrap Metal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Mr Scrap Metal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mr Scrap Metal verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Mr Scrap Metal

 1. Mr Scrap Metal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Mr Scrap Metal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Mr Scrap Metal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Mr Scrap Metal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mr Scrap Metal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mr Scrap Metal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mr Scrap Metal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mr Scrap Metal in verzuim is. 

 3. Mr Scrap Metal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Mr Scrap Metal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mr Scrap Metal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mr Scrap Metal kan worden toegerekend in een van de wil van Mr Scrap Metal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Mr Scrap Metal kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mr Scrap Metal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mr Scrap Metal er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Mr Scrap Metal is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Mr Scrap Metal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mr Scrap Metal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mr Scrap Metal. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mr Scrap Metal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mr Scrap Metal is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

 

Mister Scrap Metal

Robert de Jong

of Cherity van Willegen

KvK: 75363704

Prinses Julianastraat 42

5301 PG Zaltbommel, GE

Nederland

info@mrscrapmetal.com

0611844681

 

 


Opgesteld op 15 juli 2019

Voor het laatst gewijzigd op: 04 april 2020

Meer weten?

Volg ons op social media en blijf op de hoogte.